تجهیزات آتش نشانی به وسیله های گفته می شود که در عملیات اطفاء حریق و امداد رسانی به گرفتار شدگان در آتش استفاده می شود. برخی از تجهیزات آتش نشانی شامل اسپرینکلر، جعبه آتش نشانی، نازل، شیر آتش نشانی و قرقره می باشد. جعبه های آتش نشانی، محفظه هایی هستند که در آن ها ابزار های اطفای حریق نگهداری می شود.

نمایش 1–24 از 32 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعبه روکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی (قفل و لولا کروم)

تومان
 • تعبیـه دوکابیـن مجـزای افقی جهت جلوگیـری از تداخل ابزارهای اطفای حریق

 • نگهـداری همزمـان تجهیـزات مختلف آتش نشانی

 • قیمت مناسب

 • کیفیت بالا

جعبه روکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی (قفل و لولا طلایی)

تومان
 • تعبیـه دوکابیـن مجـزای افقی جهت جلوگیـری از تداخل ابزارهای اطفای حریق

 • نگهـداری همزمـان تجهیـزات مختلف آتش نشانی

 • قیمت مناسب

 • کیفیت بالا

جعبه روکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی

تومان
 • تعبیـه دوکابیـن مجـزای افقی جهت جلوگیـری از تداخل ابزارهای اطفای حریق

 • نگهـداری همزمـان تجهیـزات مختلف آتش نشانی

 • قیمت مناسب

 • کیفیت بالا

جعبه روکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی

تومان
 • تعبیـه دوکابیـن مجـزای افقی جهت جلوگیـری از تداخل در هنگام اسـتفاده از ابزارهای اطفای حریق

 • نگهـداری همزمـان تجهیـزات مختلـف آتشنشـانی اعـم از هوزریـل، هـوزرک، قرقـره بـا شـیلنگ تخــت و خاموشکننــده آتشنشــانی

 • قیمت مناسب

 • کیفیت بالا

جعبه روکار دو طبقه آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نگه‌داری همزمان هوزریل آتش نشانی و خاموش کننده آتش نشانی

 • تعبیه دوکابین مجزا به صورت عمودی جهت جلوگیری از تداخل در هنگام استفاده از ابزارهای اطفای حریق

 • استفاده از قفل‌های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله‌ای

 • قابلیت نصب هوزرک آتش نشانی در کنار هوزریل آتش نشانی

جعبه روکار دو طبقه آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نگه‌داری همزمان هوزریل آتش نشانی و خاموش کننده آتش نشانی

 • تعبیه دوکابین مجزا به صورت عمودی جهت جلوگیری از تداخل در هنگام استفاده از ابزارهای اطفای حریق

 • استفاده از قفل‌های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله‌ای

 • قابلیت نصب هوزرک آتش نشانی در کنار هوزریل آتش نشانی

جعبه روکار آریا کوپلینگ استیل کرم آتش نشانی (بدون قرقره – قفل و لولا طلایی)

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه روکار آریا کوپلینگ استیل کرم آتش نشانی (بدون قرقره – قفل و لولا کروم)

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه روکار آریا کوپلینگ استیل سفید آتش نشانی (بدون قرقره – قفل و لولا کروم)

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه روکار آریا کوپلینگ استیل قرمز آتش نشانی (بدون قرقره – قفل و لولا کروم)

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ استیل کرم آتش نشانی (قفل و لولا کروم)

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ استیل کرم آتش نشانی (قفل و لولا طلایی)

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ استیل سفید آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ استیل قرمز آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با عمر بالا

جعبه توکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ استیل خش دار آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو کابین افقی آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو طبقه آریا کوپلینگ استیل کرم آتش نشانی (قفل و لولا طلایی)

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو طبقه آریا کوپلینگ استیل کرم آتش نشانی (قفل و لولا کروم)

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو طبقه آریا کوپلینگ استیل سفید آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو طبقه آریا کوپلینگ استیل قرمز آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو طبقه آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی

تومان
 • قابلیت نصب هوزریل آتش نشانی، قرقره با شیلنگ تخت و هوزرک در داخل جعبه

 • استفاده از قفل های استاندارد با قابلیت باز و بست سریع و آبکاری چند مرحله ای

 • استفاده از لوله های مستحکم آبکاری شده با طول عمر بالا

جعبه توکار دو طبقه آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی

تومان
 • تعبیـه دو کابیـن مجـزای افقی جهت جلوگیـری از تداخل در هنگام اسـتفاده از ابزار های اطفای حریق

 • نگهـداری همزمـان تجهیـزات مختلـف آتشنشـانی اعـم از هوزریـل، هـوزرک، قرقـره بـا شـیلنگ تخــت و خاموش کننــده آتشنشــانی

 • قیمت مناسب

 • کیفیت بالا